Consideraţii privind responsabilitatea şi răspunderea auditorului independent în auditul statutar privind frauda

Autor:Prof. univ. dr. Sorin BRICIU, drd. Ciprian Teodor MIHĂILESCU, asist. univ. Ana Maria CORDOŞ

JEL:

DOI:

Cuvinte cheie:răspundere, responsabilitate, fraudă şi eroare, denaturări semnificative, raportare frauduloasă, deturnare de active, scepticism profesional

Abstract:
Articolul reprezintă sinteza unei cercetări ştiinţifice ce vizează modul de abordare a erorilor şi fraudelor - elemente definitorii în denaturarea semnificativă a informaţiilor contabile prezentate în situaţiile financiare anuale, individuale şi consolidate ale entităţilor. Sunt puse în evidenţă responsabilităţile ce decurg din misiunile de audit efectuate de auditorii statutari atât prin prisma celor ce pregătesc aceste documente de sinteză conform cu cerinţele cadrului de raportare financiară aplicabil, cât şi ale firmelor de audit, ale partenerilor, auditorilor care desfăşoară misiuni de audit.\rFaptul că la nivel global, dar şi regional se manifestă tendinţe şi abordări majore cu privire la repoziţionarea responsabilităţilor şi răspunderilor părţilor responsabile dintr-o misiune de audit, analizarea cu seriozitate a fenomenului de combatere şi prevenire a fraudei capătă o altă dimensiune. Acest lucru înseamnă obţinerea unui dialog îmbunătăţit atât la nivel tehnic, cât şi la cel al organismelor relevante din cadrul IFAC. Auditorii statutari trebuie să raporteze în mod mai extins despre identificarea riscului. Acest lucru va pune în discuţie răspunderea auditorului, fapt care, în multe jurisdicţii, apare ca o piedică majoră în extinderea raportărilor de risc de către auditor.\r