Studiu privind relevanța deprecierii fondului comercial în contextul rotației partenerului de audit

Autor:Lect. univ. dr. Mihaela DUMITRAŞCU, Drd. Radu Daniel LOGHIN

JEL:M41, G34, C30

DOI:10.20869/AUDFIN/2016/133/88

Cuvinte cheie:IFRS, fond comercial, relevan?ă, burse de valori

Abstract:
În prezent contabilitatea se află în plin proces de armonizare, între cele două referen?iale, cel emis de FASB (Financial Accounting Standards Board) - IFRS (International Financial Reporting Standards), respectiv cel al US GAAP (United States General Accepted Accounting Principles/Principii Contabile General Acceptate). În prezenta lucrare se analizează avantajele oferite de adoptarea unor practici de guvernanţă corporativă adecvate, care să aibă în vedere nevoia de asigurare a investitorului cu privire la calitatea informaţiilor financiare. Metodologia cercetării presupune analiza principalelor studii în domeniul adoptării IAS - IFRS la nivelul pieţelor emergente, utilizând tehnici de cercetare calitativă, documentare realizată pe baza literaturii de specialitate. Scopul articolului este de a prezenta o imagine asupra aplicării Standardelor Interna?ionale de Contabilitate, ilustrând relevan?a deprecierii fondului comercial în contextul rota?iei partenerului de audit. Aplicarea IFRS a survenit din necesitatea alinierii la reglementările Uniunii Europene, deschizând totodată accesul la pie?ele de capital interna?ionale ?i sporind comparabilitatea ?i transparen?a informa?iilor cuprinse în situa?iile financiare. Datele supuse cercetării au fost extrase din situaţiile financiare ale companiilor supuse investigaţiei. În vederea îndeplinirii obiectivelor cercetării au fost selectate şi analizate, pe lângă articolele care formează baza literaturii de specialitate şi un număr de 262 de companii. Rezultatele relevă faptul că diferenţa dintre capacitatea de explicare a celor două modele pentru testarea impactului rotaţiei partenerului de audit asupra relevanţei informaţiilor financiare anuale, unul cu variabila RA inclusă şi unul în care variabila RA este exclusă, rezidă în faptul că rotaţia partenerului de audit are un impact distinct asupra relevanţei situaţiilor financiare în raport cu celelalte variabile cuprinse în model, inclusiv cele privitoare la fondul comercial brut şi la deprecierea acestuia. Astfel, se poate observa lipsa unei interacţiuni semnificative dintre deprecierea fondului comercial şi percepţia investitorilor asupra acesteia datorată calităţii misiunii de audit la nivelul pieţelor emergente analizate.


Articol(427KB)