Studiu empiric privind influența calității informației financiare asupra valorii companiilor cotate

Autor:Asist. univ. dr. Mihai CARP

JEL:G30; L25; M41

DOI:10.20869/AUDFIN/2016/133/78

Cuvinte cheie:calitatea informa?iei financiare, IFRS, Big4, opinie de audit, valoare de pia?ă

Abstract:
În condiţiile economiei actuale, caracterizată de intense schimbări, atât structurale, cât şi dimensionale, estimarea eficientă a valorii investiţiilor contribuie la evitarea unor posibile derapaje ale pie?elor specifice, cu semnificative implica?ii în sfera economico-socială. Metodele de evaluare actuale introduc în analiză preponderent date financiare, de a căror capacitate informativă depinde relevan?a output-ului informa?ional. Diversitatea modelelor utilizate şi chiar caracterul aleator al utilizării lor în procesul de evaluare contribuie la sporirea incertitudinilor prezente în acest areal. Această vulnerabilitate derivă atât din volumul informaţiilor prelucrate, cât mai ales din calitatea acestora, identificându-se, astfel, necesitatea includerii unor elemente de atestare calită?ii informa?iilor financiare. Prezenta lucrare î?i propune ca, prin raportare la caracteristicile companiilor cotate pe sec?iunea reglementată a Bursei de Valori Bucure?ti, să analizeze impactul calită?ii informa?iilor financiare raportate asupra dimensiunii valorice a entită?ilor. Utilizând datele specifice unui e?antion format din 62 de companii, pe un orizont temporal definit de exerci?iile financiare 2010-2014, studiul estimează relevanţa, reprezentarea exactă a faptelor şi fenomenelor economice ?i persisten?a informa?iilor financiare. De asemenea, este analizată influen?a acestor caracteristici asupra valorii de pia?ă, implicând, totodată, în dezbatere ?i factori nefinanciari, precum: reputa?ia auditorului, natura opiniei de audit sau specificul normelor contabile aplicate. O serie de modele econometrice consacrate în literatura de specialitate, precum Ohlson (1995), Jones (1991) ?i Dechow et al. (1995), au permis reprezentarea cantitativă a trăsăturilor informa?iilor financiare (value relevance, earnings management, persistence).


Articol(433KB)